Privacyverklaring

In deze privacyverklaring laten we je weten dat wij in het kader van onze dienstverlening persoonsgegevens verwerken. Deze privacyverklaring hebben wij opgesteld om je te informeren over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan.

 

Wie zijn we?

Wij zijn het Emotie Expertise Centrum ingeschreven in het Handelsregister van de KvK onder nummer 72043873. Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens (Verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG)).

 

Reikwijdte en doelstelling

In dit document hebben we vastgelegd hoe we omgaan met de persoonsgegevens van bezoekers en gebruikers van onze websites, studenten, cursisten, (proef)cliënten en anderen die gebruik maken van onze diensten. Dit doen we met het doel om zo helder als mogelijk te zijn over:

 • wat voor gegevens we verwerken en opslaan en met welk doel;
 • hoe we hierbij zo zorgvuldig mogelijk te werk gaan;
 • hoe we hiermee jouw rechten zo goed mogelijk proberen te waarborgen.

 

Wat voor gegevens verwerken wij?

De volgende gegevens verwerken we – indien van toepassing:

 • cookies en webstatistieken. Indien je onze website bezoekt verzamelen we informatie gerelateerd aan het type apparaat, browser en hoe je onze website gebruikt. Dat doen we om te kijken hoe bezoekers onze website gebruiken;
 • naam, voornamen, adres, postcode, woonplaats, land, telefoonnummer, e-mail adres en soortgelijke voor communicatie bedoelde gegevens van de betrokkene;
 • relevante financiële gegevens over bijvoorbeeld betalingen van facturen;
 • beeld- en/of geluidsopnamen van proefcliënt sessies ten behoeve van het examen voor de opleiding tot EmotieCoach.

 

Met welk doel verwerken wij deze gegevens?
Wij houden ons bij het verwerken van persoonsgegevens aan de wetgeving die daarop van toepassing is. Wij verwerken de persoonsgegevens met als doel om:

 • het onderwijs en de trainingen die wij geven te organiseren, studenten te toetsen, studenten te certificeren en te begeleiden in hun leerproces;
 • studenten aan (proef)cliënten te kunnen koppelen;
 • te communiceren met studenten, cliënten en andere betrokkenen en geïnteresseerden over de opleiding, trainingen, activiteiten, et cetera;
 • te factureren en – indien van toepassing – het innen van facturen uit handen te geven;
 • een financiële administratie te voeren die voldoet aan de wettelijke vereisten;

 

 • contact te onderhouden met studenten, oud-studenten, cliënten, coaches en andere relaties.

 

Wij verwerken gegevens

 • om de overeenkomst en/of voorwaarden die we met jou zijn overeengekomen goed uit te kunnen voeren;
 • op grond van een gerechtvaardigd belang dat in overeenstemming is met of voortvloeit uit de aangegeven doelen, dit doen we op grond van een zorgvuldige beoordeling en belangenafweging;
 • soms met jouw toestemming, daar waar dit mogelijk is en je deze toestemming in vrijheid kan geven.

 

Bewaren van gegevens
Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het vervullen van het doel waarvoor wij de gegevens hebben verkregen, tenzij er een andere wettelijke verplichting is die het langer bewaren van de gegevens verplicht stelt. Gegevens over een opleiding of training die je bij ons volgde bewaren we 5 jaar vanaf het laatste moment dat we contact hadden. Beeld- en/of geluidsopnamen van proefcliënt sessies bewaren we niet langer dan 6 maanden na het afgelegde examen.

 

Beveiliging en geheimhouding

Wij zijn er steeds op gericht om onze bedrijfsvoering – ook technisch – zo te organiseren dat persoonsgegevens juist worden opgeslagen en beveiligd en niet worden beschadigd, of onjuist verwerkt. Iedereen die betrokken is bij de uitvoering van deze verklaring en daarbij de beschikking krijgt over persoonsgegevens die vertrouwelijk zijn, is verplicht tot geheimhouding. Het kan zijn dat een van de studenten een ervaring met u als proefcliënt inbrengt voor supervisie of intervisie. In dat geval verplicht de student zich om zijn casus zodanig te anonimiseren dat derden geen relatie kunnen leggen tussen u als persoon en de casus

 

Met wie kunnen wij jouw persoonsgegevens delen?
Wanneer daartoe een wettelijke plicht bestaat kan het zijn dat wij persoonsgegevens moeten verstrekken aan derden. Dit kan ook plaatsvinden als u daar zelf om verzoekt. Indien uw persoonsgegevens buiten de EER worden verwerkt. (De EER is de Europese Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland.) zijn daarvoor passende waarborgen getroffen. Uw gegevens kunnen door derden buiten de EU worden opgeslagen indien gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn of Facebook in het contact met u. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

 

Jouw rechten

De AVG geeft je, zodra jij ons van gegevens hebt voorzien, een aantal rechten. Dit betekent onder meer dat je altijd inzage hebt in de gegevens die we van jou hebben verwerkt. Jij kunt ook deze gegevens door ons laten rectificeren of verwijderen. In dat geval verwijderen we alle gegevens waarvan jij niet wilt dat deze bewaard blijven. Als dit consequenties heeft voor het eventueel leerproces waarin jij je bevindt zullen we dat van tevoren aan je melden. Als het verwerken van jouw persoonsgegevens is gebaseerd op jouw toestemming, heb jij ook het recht om jouw toestemming, op enig moment, in te trekken. Het intrekken van jouw toestemming is echter niet van invloed op de rechtmatigheid van enige verwerking op basis van jouw eerdere toestemming, voordat wij een dergelijke intrekking hebben ontvangen of in het geval verdere verwerking van diezelfde gegevens volgens een andere grondslag is voortgezet, zoals een overeenkomst.

 

Openheid

Wij willen open zijn over de gegevens die we van je verwerken. Dit betekent dat we jou informeren over de wijze waarop we gegevens van jou verwerken zodra we die van je vragen. Daarnaast kun jij altijd de gegevens die we van jou opslaan inzien. We zijn ook helder over degenen die toegang hebben tot jouw gegevens en welke afspraken we met hen hebben gemaakt over de wijze daarop zij daarmee omgaan en de voorwaarden waaronder zij toegang hebben tot jouw gegevens.

 

Klachten of onduidelijkheden 

Als jij denkt dat iets dat wij doen, of juist niet doen, niet overeenstemt met de AVG, of je twijfelt daaraan, dan vragen we je om zo snel mogelijk hierover contact te zoeken met ons. Is er sprake van een (vermoeden van) een datalek, bijvoorbeeld, vermoed je verlies of ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens, laat het ons dan direct weten. Overigens stelt de AVG jou in de gelegenheid om je te wenden tot de rechter of tot het College Bescherming Persoonsgegevens. Maar ook dan vinden we het fijn dat je ons op de hoogte stelt zodat we zo snel mogelijk in actie kunnen komen zodat we het probleem kunnen verhelpen of eventueel ontstane schade zo goed mogelijk kunnen beperken of herstellen.

 

Wijzigingen

Wij kunnen van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in onze privacyverklaring. De meest actuele privacyverklaring is te allen tijde in te zien op de website. We raden je aan de privacyverklaring regelmatig na te lezen. Deze versie is opgesteld op 13 oktober 2018.

EEC logo liggend wit-oranje
 
OMDAT INZICHT HET VERSCHIL MAAKT

Het Emotie Expertise Centrum heeft als doelstelling het overdragen van kennis en inzicht over de functie, boodschap, werking van en omgang met emoties.
Wij streven ernaar dat emoties weer de positieve aandacht krijgen die ze verdienen, zodat de mens in balans met zichzelf en zijn omgeving kan functioneren.

STUDIE ADVIES ?

Ben je geïnteresseerd in onze opleiding of trainingen en/of wil je graag overleggen met een studie adviseur? Doe hier een terugbel verzoek en word binnen 3 werkdagen teruggebeld.

VOLG ONS OP:       

0
  0
  Jouw winkelmand
  Winkelmand is leegTerug naar shop
  Scroll naar boven